facebook

Bazylika katedralna
św. Floriana i św. Michała Archanioła
ul. Floriańska 3
03-707 Warszawa

tel. do kancelarii (22) 619 09 60
katedra.floriana@gmail.com

Jesteś tutaj: katedra-floriana.pl » Sakramenty » Bierzmowanie

Bierzmowanie

Bierzmowanie wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego" - wtajemniczenia, którego jedność powinna być zachowywana. Dlatego przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu świętego. 

Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

Podczas bierzmowania kandydat zostaje namaszczony przez biskupa olejem krzyżma na czole na znak pieczęci duchowej, znamienia Ducha Świętego, które otrzymuje jako dojrzały wyznawca Chrystusa.

Biskup wypowiada słowa:

N.,.... przyjmij znamię daru Ducha Świętego.

bierzmowany: Amen

Pokój z tobą.

bierzmowany: I z duchem twoim.

Darem sakramentu bierzmowania jest Duch Święty, który daje moc i radość bycia świadkiem Chrystusa w ludzkiej społeczności, a także różnorakie dary, które umożliwiają odpowiedzialną współpracę w budowaniu chrześcijańskiej wspólnoty i aktywne uczestnictwo w życiu Kościoła.

BIERZMOWANIE DLA MŁODZIEŻY W NASZEJ PARAFII

Sakrament bierzmowania udzielany jest młodzieży uczącej się lub zamieszkującej na terenie naszej parafii, która uczęszcza do klasy III gimnazjum lub I szkoły średniej.

Kandydaci do bierzmowania mają obowiązek uczestniczyć w dwuletnim kursie przygotowawczym.

W ramach przygotowania kandydaci uczestniczą w niedziele we Mszy św. o g. 9.30 oraz po Mszy św. przychodzą na spotkanie dla bierzmowanych.

Prosimy o modlitwę w intencji kandydatów do sakramentu bierzmowania o dobre przygotowanie się i głębokie doświadczenie działania Boga w ich życiu.

 

BIERZMOWANIE DLA DOROSŁYCH

Osoby dorosłe mieszkające na terenie Diecezji warszawsko - praskiej, które z różnych przyczyn dotychczas nie przystąpiły do sakramentu bierzmowania mogą ubiegać się o przyjęcie tego sakramentu w katedrze.

•  Terminy:

Sakrament bierzmowania jest udzielny w naszej katedrze 
w każdy piątek podczas Mszy św. o g. 18.00
/z wyjątkiem: I piątku miesiąca oraz uroczystości i świąt kościelnych/.

Kandydaci do bierzmowania wraz ze świadkiem uczestniczą w bezpośrednim przygotowaniu do przyjęcia bierzmowania 
w katedrze w piątek o g. 17.30. (gdy wypadają nabożeństwa okresowe wówczas o gordzinie 17.00)

Obowiązuje elegancki strój!

Zgłoszenia kandydatów do bierzmowania odbywają się najpóźniej do środy poprzedzającej wybrany przez kandydata dzień przestąpienia do Sakramentu bierzmowania w godzinach pracy kancelarii katedralnej przy ul. Floriańskiej 3 /wejście od podwórka/. Nie przyjmujemy zgłoszeń w dniu bierzmowania.

Uwaga: Zgłoszenia bez poświadczonej spowiedzi nie będą przyjmowane!

 

•  Warunki przyjęcia do bierzmowania dorosłych:

Przygotowanie do Sakramentu bierzmowania odbywa się w parafii zamieszkania kandydata w formie spotkań indywidualnych uzgodnionych z miejscowymi duszpasterzami lub spotkań grupowych według zasad przez nich określonych

Przy zgłoszeniu wymagane są:

  • - zaświadczenie wydane przez duszpasterza potwierdzające przygotowanie do przyjęcia bierzmowania oraz spełnianie odpowiednich kwalifikacji moralnych wymaganych od kandydatów do bierzmowania;
  • - potwierdzenie przystąpienia do sakramentu pokuty przed bierzmowaniem
  • - metryka chrztu
  • - zaświadczenie świadka, dopuszczające go do tej godności
  • - dobrowolna ofiara związana z kosztami postępowania kancelaryjnego

Zastrzega się możliwość niedopuszczenia do sakramentu bierzmowania w pierwszym terminie z powodu niedopełnienia wszystkich formalności.

Uwaga: Zgłoszenia nie spełniające wyżej wymienionych warunków nie będą przyjmowane! Zastrzegamy sobie także prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy weryfikującej jego przygotowanie, w wyniku której kandydat może zostać niedopuszczony do sakramentu bierzmowania!

 

•  Świadek bierzmowania:

Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który przygotowuje go do przyjęcia sakramentu oraz pomaga mu w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń złożonych na chrzcie, zgodnie z natchnieniami Ducha Św., którego otrzymał.

Dobrze jest by świadkiem bierzmowania był chrzestny, czyli osoba, która od początku towarzyszy przyjmującemu sakrament na drodze rozwoju wiary i pomaga w osiągnięciu dojrzałości religijnej.

Funkcję świadka może pełnić inna osoba, która przyjęła już wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego i prowadzi życie zgodne z zasadami Ewangelii.

Od świadków, poza zaświadczeniem dopuszczającym ich do tej godności, nie wymagamy żadnych dodatkowych dokumentów, oczywistym jest jednak, że w dniu bierzmowania są wyspowiadani i przystępują do Komunii św.

 

W MIESIĄCACH WAKACYJNYCH SAKRAMENT BIERZMOWANIA

UDZIELANY JEST BEZ ZMIAN.